Zurück

PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė

Mirė senė vardu Jani

Tekstas

Miri seni vardu Jani 
Babuli buva labai mylima i gerbiama kraštieti 
Nes bažnytkaimy viri samaguona
Seni gyvena viena nes sugyventinis Jurgis jau buva pasimiris, o vaikai ir anūkai emigravi
Seni pajunta kad jau artiej gals
Tai 2 mėnesius vietoj naktiniu vilkos įkalęs, čia tie škurliai, kur laidojimą namuos užvelk 
Tai taip viena rytą nebekila
Už kokiu 2 savaičių įgaliotinis Vacys pagrindinis klijants
Vyrs ir iš lemens ir ištomens neskaitan tu vemalu dėmių ant uniformas ir mėlynuos nuosis 
Baladuojos aplink langus 
Supratis kad seni galus atidavi nuleki pas kaimynka, katra raktus turieja 
Atrakinus truoba Vacys puoli daryt dirbtini kvėpavimą 
Bet kaimynkai nutraukus beisibegejanti lytini aktą buvo konstatuota Janis mirtis 
Jani buva pasirūpinus ir transportu į paskutini keliuoni 
Vacys ant aukšta iš transportą iškrati uobolius ir parneši graba 
Į budynes susirinka visas kaims 
Davaitkas verki, snarglį pūti, po cierka padari 
Kaip priklausa, da į pakomentava
- nu bet jau kokia baisi sukni 
- Je je į taip numalevuoja visai į savi gyva nepanaši 
Stasys varguoniniks ateja kalnu geduoti. Atsineši sintezatorių i 3 valandas graudulingu balsu žiuopčioja
Rytojaus rytą užvoži dangtį, apkali 25 vinim ir išveži į kapus 
Kunigs susiradis jauna pačia prileki su audele nuliuova S lain išturbinta belekaip iš saluona išsimokėtinai už babu ašaras, pakrapija duobi į paguldi jani amžina puolise. 
O Vacys lyg muotina praradis balsu reiki ant keliu parpuolis 
Kol Stasys pasiūli į gedulingus pietus
Eingesendet am: 11:32 Wed, 1 March 2023 par: PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė age: 24

PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė

Pakasynos

Tekstas
Susirinka giminie tuolima ir kaimynai artimi į landyni pas juoškų, čia buva vienintelį pramogų vieta visam bažnytkaimy - universali erdvie visoms jūsų progoms 
Ant stalo stovėjo 24 butelaičiai alkoholinia gėrimų Ir 3 uzbonai gaivas 
Susieda už stalą davatkas i anų patys 
Atneši padavėja su purvina prijuostę 
Kepsnį su lyg dramble ause į bulvių kuošis įdriebta
Draugai ir pažįstami pasakojo prisiminimus apie jani. Kokia šauni kaimynka buva. Kokia puiki šeimininki. O jau samaguona kokį viri… nei galva skaudieja, ant ryta kai naus kyli. 
Ta proga Vacys raudonosis prasuka pačios Janis virtą delikatesą
Nieks kavos nebnorieja, visi samani kaštavuoja

- Nu Elenel A gersi 
- Nu nežinau 
- Nu gi čia Jenis palikims. Čia už mirusius pagarba atiduodi.
- Nu te pasiunty, pilk valgoma šaukštą 
Taip liaudis po biski atsigava, dušes apšila 
Jau ir ups geresnis ir nuotaika pasitaisi
Kol stasys varguoninigs tas pats kažkaip netyč dainuot pradieja, gerai, kad sintezatorius visąlaik po ranka
Buteliukai tuštėjo 
Babules sėdėjo susikibusios už parankių lingavo į taktą
Kol pasikeitė repertuaras 
Pašoka Povils, čiupa pačia savo 
Kvieti visus draugus į rateli kartu 
Juozas pasiriemis galva jau sedieja 
Regynai moteriškai jau kaip ir sarmata 
O Zuosi galvuoja kaip čia kų namuo parsinešti ką ryt nieką taisyt nereiktų.
O landynis savininki atiejus pasaki, kad už pusi valandas ateis kiti zmuonis krikštynų švęsti 
Buva paprašyta atlaisvint patalpas
Sveteliai susitinka nuo stalą ir naujas ir prasuktas bonkes, į pusi kepse kur lika į da mišrainių 
Prie laukinių durų atsibučiava sveteliai ir išsiskirsti visi 
Taip ir baiges Janis pakasynas.
Eingesendet am: 11:34 Wed, 1 March 2023 par: PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė age: 24

PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė

Turta dalybas

Tekstas
Stovėja senis Janis truoba tuščia 2 savaites 
Nu kaip tuščia, kaimynkas kaip apžiūrėja jau ten viską biški. Kas kokį fruotini rankšlostuka, kas puodą kokį. 
Bet po 2 savaičių nuo smerties ant bažnytkaime čiūdai prasideija neregėti
Grįža dukteres iš užseniu
Dalintis turtą reiks 
Tureja jani ir Jurgis 3 dukreles 
Silva vyriausi iš visu. Neženuota. Vaikų netur. Vokietijoj laimis ieškuoja. Tik laimi pijuoka buva radus.
Vidurinuoji buva blondini visa kieta Asta subine prakasta 3 sykius zenuota 4 vaikus tur, kas ketvirta tievs ana pati nežiną Norvegijoj gyven 
Nu ir jauniausi Meiluti taip taip anuos tos vards meiluti. Anglijoj nagu ir blakstienų meistri. Daug ana ten tu vyru turieja ką čia sugaudysi visus. Su žvake gi nestovieja nieks. 
Tai susitika 3 seserys ant gimtos trobos kiemą 
Kaimynka atidari duris, kur raktą turieja 
Prasidieja troboj perestruoja
Krausti viską 
Tikrina stalčius, spintas, komuodas, senu škurliu kišenes 
Ieskuoja turtu prislieptu 
Rada rusiška auksą. Grandinieli kaip per pirštą ir pora žiedu. Asta ant kaimynkas šauki ko motinai auksine danties neišlupa ir su vestuviniu žiedu palaidoja.
Po čiužiniu lovoj pora tūkstančių 
O tada Silva rada testamentą su antspaudu notarą
Kad Auksą paliek landynis savininkei už pakastynas ir ritualines paslaugas. Nes pagrabs brangus malonumas 
Landynis savininki įkalbinėja kremuotis, bet seni nesutika, nes kaip tu prisikelsi kai pasaule pabaiga bus ir kur tu diesies neturėdams kūną sava 
Pinigus palika vacui, pijuokuj tam, ba ans geruos dūšis žmuogus. Padidėja prie ūke senei, ka nors paviogis atnešdava į visus pletuks kaimą žinuoja.
O žemi į mišką palika klebuonui. Nes baznycios tarnui uz audeli reik atsibašliuoti.
Tai dukrele paliek dvarą, nu nelabai ten tas dvare tas praktiškai sruogs ant žemis bažnyčes padiets.
Nuliūda sesreles, luobis prasts. Parduos truoba padalins ant trijų kaži A po 5 štukas gausis.
Silva paskaičiava kad skrydis brangiau kainava 
Atvažiuojant lyg ir tureje kažkokiu minčių 
O išvažiuojant nei ašarų nei snarglių 
Nu bet jau tokia buva paskutinį jenis valia ir nieką čia nepadarysi.
Eingesendet am: 11:37 Wed, 1 March 2023 par: PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė age: 24

PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė

Kunigas ir gaspadinė

Tekstas
Gaspadin kekšė šnabždėjo kunigeliui klausykloje:
Valgyk mano kūno kaip švento avinelio. 
Gerk vyną iš mano venų.
Priversk mane kartoti šventą Mariją 50 kartų.
Paklupdink mane ant rožinio.
Žegnok mane.
Pririšk mane prie altoriaus.
Atleisk man kaip atleidi nusidėjusiems.
Suteik man nušvitimą...
Jis taip ir padarė:
Pririšo nuodėmingą gaspadinę prie altoriaus.
Žegnojo ją.
Krapijo šventu vandeniu.
Šventu raštu perrėžė venas, pripildė auksinę taurę.
Supjaustė jos kūną į 50 dalių.
Vieną iš jų pasikišo po liežuviu.
Likusias pasėjo bažnyčios kieme ant jau atgulusio kunigo kapo.
Grįžęs bažnyčion prašė atleidimo.
Pajuto nušvitimą.
Ir susimąstė: kas dabar viską sutvarkys?..
Eingesendet am: 11:39 Wed, 1 March 2023 par: PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė age: 24